dv895001

dv895001

Mountaineer at Mount Whitney, USA